Léglise, Mireille: Tulkitsijan opas

Alkusanat

Tämä kirja on luotu oppaaksi jokaiselle numerologiasta kiinnostuneelle perehtymisen asteeseen ja numeroiden tason värähtelyihin katsomatta. Numerologia alana on monimuotoinen ja mielenkiintoinen sekä tämän oppaan tarkoituksena on koota yhteen numerologian perusasiat helposti ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa soveltuen näin hyvin, niin kertaajan, kokeneen numerologin tai ihan aloittelijan käsiin sekä Numeroiden pyörteessä -sarjan rinnakkaislukemistoksi.

Ensimmäisessä kappaleessa perehdytään lyhyesti numerologian kannalta merkittävimpiin numeroihin. Sitä seuraavassa tutustutaan länsimaissa yleisestä tunnustuksesta nauttivaan Pythagoraan aakkoselliseen kaavioon ja lopuksi esitellään lyhyesti erilaisia numerologisia laskuja ja arvoja, joihin edellä mainittuja asioita voi soveltaa ja joiden avulla pystyy harjoittamaan ihan käytännön tasolla numerologiaa.

Numerot

Yksikkönumerot

Yksi on johtajuuden numero ja itsenäinen, epäsovinnainen ja aloitteellinen. Ykkönen liittyy uusiin alkuihin, yksilöllisyyteen, omaperäisyyteen ja itsenäisyyteen.

Kaksi on yhteistyökykyinen ja joustava, peilaava ja jakava. Kakkonen liittyy yhteistyöhön, kumppanuuteen, rauhaan ja intuitioon.

Kolme on ilmaiseva ja luova, hauskuuttava ja äärimmäisyydestä toiseen menevä. Kolmonen liittyy luovuuteen, elämäniloon ja itseilmaisuun.

Neljä on perusteellinen ja rakentava, rajoja etsivä ja järjestelmällinen. Nelonen liittyy kurinalaisuuteen, rakenteeseen, käytännöllisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Viisi on vaihteleva ja vapaa, valitseva ja monipuolinen. Vitonen liittyy vapauteen, seikkailuihin ja muutokseen.

Kuusi on ymmärtävä ja rakastava, hoivaava ja taiteellinen. Kutonen liittyy rakkauteen, vastuuseen, hoivaamiseen ja harmoniaan.

Seitsemän on tutkiva ja syvämietteinen, etsivä ja analyyttinen. Seiska liittyy viisauteen, tutkiskeluun, henkisyyteen ja yksinäisyyteen.

Kahdeksan on kokoava ja hallitseva, organisoiva ja yhdistävä. Kahdeksikko liittyy auktoriteettiin, tasapainoon, vahvuuteen ja toimintaan.

Yhdeksän on uhrautuva ja edelläkävijä, myötätuntoinen ja tiennäyttäjä. Yhdeksikkö liittyy loppumiseen, epäitsekkyyteen, myötätuntoon ja vapautumiseen.

Nolla ja kymmenen

Nolla liittyy jumalalliseen energiaan ja spiraalin seuraavaan kierrokseen. Nolla ei itsessään edusta mitään, mutta jos sen liittää yhteen toisen numeron kanssa se kertoo, että energia ja värähtely ovat nousemassa korkeammalle tasolle.

Kymmenen puolestaan on kohtalon numero, eikä se ole sama asia kuin yksi ja nolla. Moni pitää kymppiä pyhänä lukuna ja se liittyy universumiin ja tähtiin sekä siihen, että kaikki on mahdollista.

Mestariluvut

Yksitoista on näkevä ja inspiroitunut, innostava ja objektiivinen. Se edustaa valaistumista ja korkeaa henkistä näkemystä.

Kaksikymmentäkaksi on vastuullinen ja visioita toteuttava, johtava ja rakentava. Se edustaa rakentajaa, tarkoitusta ja visiota.

Kolmekymmentäkolme on sympaattinen ja massojen hyvinvoinnista välittävä, oikeudenmukainen ja harmonian luoja kotiin ja työhön. Se liittyy universaaliseen palvelemiseen ja Kristus-tietoisuuteen.

Neljäkymmentäneljä luottaa oman sisäisen auktoriteettinsa viisauteen ja osaa yhdistää taiteellisuuden käytännöllisyyteen. Se liittyy myös Kultaiseen Atlantikseen, järjestäytyneeseen voimaan ja universaaleihin lakeihin.

Viisikymmentäviisi on uusien ajattelutapojen ja uudistuksien pioneeri sekä dynaaminen johtaja. Mestariluku on myös arkkienkeli Metatronin numero sekä liittyy jumalalliseen tahtoon kuin myös korkeampaan valaistumiseen.

Kuusikymmentäkuusi on erinomainen neuvoja ja parantaja, joka toimii inspiroivana taiteilijana arkkityyppisellä tasolla. Universaalit lait ja universaali tietoisuus liittyvät myös kuuteenkymmeneenkuuteen.

Seitsemänkymmentäseitsemän käyttää intuitiota, teknologiaa ja tiedettä yhdessä sekä tutkii uusia tekniikoita ja elämän filosofioita. Tämä mestariluku edustaa korkeampaa tietoisuutta, luovaa ajatusta ja taivaan värähtelyä.

Kahdeksankymmentäkahdeksan liittyy Minä Olen -tietoisuuteen ja jumalalliseen tietoon. Se myös opettaa universaaleja lakeja, jotka parantavat johtajuuden taitoja sekä kunnioittaa aitoutta, selkeyttä ja rehellisyyttä.

Yhdeksänkymmentäyhdeksän on visionäärinen taiteilija, runoilija ja muusikko. Se liittyy universaaliin rakkauteen ja mestaruuteen maan päällä.

Laskukaavio

Pythagoraan laskukaavio

1 = A, J, S, (ä)
2 = B, K, T, (ö)
3 = C, L, U
4 = D, M, V
5 = E, N, W
6 = F, O, X
7 = G, P, Y
8 = H, Q, Z
9 = I, R, (å)

Numerologiset arvot ja laskut

Asenne.

Asenteen numero kertoo, miten henkilö lähestyy uusia asioita, ihmisiä ja kokemuksia sekä kuvastaa, miten hän tekee työnsä. Asenteen numero saadaan laskemalla syntymäpäivä ja syntymäkuukausi yhteen. Kaksinumeroisten päivien ja kuukausien (poikkeuksena 11 ja 22) kohdalla lasketaan yksittäiset numerot yhteen, kunnes summaksi muodostuu jokin yksikkönumero (1–9). Koska kyseessä on asenne, mestarilukuja ei käytetä.

Elämänpolku.

Elämänpolku kertoo henkilön elämäntarkoituksen sekä sen, mitä henkilön olisi hyvä oppia elämänsä aikana. Sen vaikutus kestää läpi elämän ja se on yksi numerologisen kartan tärkeimmistä numeroista. Elämänpolku saadaan laskemalla syntymäajankohdan numerot yhteen. Kaksinumeroisten päivien ja kuukausien (poikkeuksena 11 ja 22) sekä vuosilukujen kohdalla lasketaan yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu jokin mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Kohtalo.

Kohtalon numero kertoo henkilön kohtalosta ja henkilön menestyksen avaimista. Se saadaan laskemalla henkilön elämänpolku ja minuuden numero yhteen. Mahdolliset mestariluvut säilytetään yhteenlaskussa mestarilukuina ja summaksi tulevan mahdollisen kaksinumeroisen luvun yksittäiset numerot lasketaan yhteen, kunnes niistä muodostuu jokin mestariluku (11, 22) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Kore.

Koreluvut ovat ihmistä analysoidessa ne tärkeimmät numerot. Koreluvut koostuvat henkilön 40 %:n painoarvolla elämänpolusta, 30 %:n painoarvolla henkilön minuuden numerosta, 20 %:n painoarvolla pyrkimyksen numerosta ja 10 %:n painoarvolla henkilön syntymäpäivästä.

Minuus.

Minuuden numero kertoo, minkälainen henkilö sisimmiltään on, mikä hänen salattu perusluonteensa on, johon elämänpolun kanssa yhdessä piirtyvät henkilön mahdollisuudet, elämä ja haasteet. Se saadaan laskemalla koko kastenimen kaikki kirjaimet yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Pyrkimys.

Pyrkimyksen numero kertoo, mihin henkilö pyrkii elämänsä aikana, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja auttaa ymmärtämään ihmisen toimintaa selittämällä hänen motiivit. Se saadaan laskemalla ensin koko kastenimen vokaalit yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Tasapaino.

Tasapainon numero kertoo, miten henkilö lähestyy hankalia tilanteita, ja miten hän selviytyy niistä. Se saadaan laskemalla henkilön kastenimen jokaisen nimen alkukirjaimet yhteen. Pythagoraan laskukaavion avulla numeroiksi muunnetut kirjaimet lasketaan numerologisen tavan mukaan yhteen niin kauan, kunnes summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

Vaikutelma.

Vaikutelman numero kertoo, minkälaisen vaikutelman henkilöstä saadaan sekä mihin hänessä kiinnitetään ensimmäisenä huomiota. Se saadaan laskemalla ensin koko kastenimen konsonantin yhteen ja supistamalla ne laskemalla kaksinumeroisten tulosten yksittäiset numerot yhteen, kunnes niistä muodostuu mestariluku (11, 22, 33, 44, 55) tai summaksi tulee jokin yksikkönumero (1–9).

 

Lähteet
Pitkälti Traveren julkaisemat numerologian oppitunnit, joiden lähteinä toimivat seuraavat kirjat:
Janerva, Juha (1994): Numerologia, luonne ja kohtalo. Karisto Oy. Hämeenlinna.
Niskanen, Ulla: Numerologia, energiaa ja sieluntietä. 17. Julkaisut
Saarinen, Saana (1997): Numerot kertovat. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki. Ensimmäinen painos 1977